Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. VŠEOBECNE/ZODPOVEDNOSŤ

Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov ALAS Baustoff-Holding GmbH – v zastúpení všetkých spoločností skupiny ALAS – ďalej len ALAS – chce informovať čitateľov a používateľov tejto webovej stránky o povahe, rozsahu a účele spracovávania ich osobných údajov.  Dotknuté osoby / používateľov zároveň informuje o ich právach.

Všetci si uvedomujeme, že je pre vás veľmi dôležité, aby sme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzali opatrne. ALAS si váži dôveru, s ktorou nám zverujete svoje osobné údaje.

ALAS je prevádzkovateľom zodpovedným za používanie osobných údajov v zmysle GDPR.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE A INFORMÁCIE SPRACÚVAME A NA AKÉ ÚČELY?

Vo všeobecnosti zbierame informácie pri návšteve našich stránok. Tieto informácie sa zvyčajne označujú ako „cookie“. Podľa informácií, ktoré nám poskytnete, môžeme upraviť používateľský zážitok z návštevy našej webovej stránky.

O tom, či chcete pokračovať v aktivitách, ktoré si vyžadujú poskytnutie osobných informácií, rozhodujete výhradne vy sami. Ak nám neposkytnete potrebné osobné informácie, môže sa stať, že nebudete môcť realizovať konkrétnu transakciu alebo nebudete môcť využívať určité ponuky služieb.

3. AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Na zaručenie bezpečnosti vašich osobných údajov sme v zmysle článku 32 GDPR prijali viacero technických a organizačných opatrení.

4. AKÝM SPÔSOBOM PRISTUPUJEME K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOV A AKO TENTO PRÍSTUP POUŽÍVAME?

ALAS môže spracovávaním vašich osobných údajov poveriť externých sprostredkovateľov. Osobné údaje sa spracúvajú výhradne na účely, ktoré sami špecifikujete.

Vaše osobné údaje používame výhradne na vyššie opísané účely. Bez predchádzajúceho oznámenia v súlade s platnými zákonmi ich nikdy nepredávame ani si ich nevymieňame s tretími stranami.

5. ODSTRÁNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A OBDOBIE ARCHIVÁCIE

ALAS vo všeobecnosti spracováva a uchováva osobné údaje dotknutých osôb len na obdobie predpísané pre archiváciu údajov alebo na obdobie stanovené v zákone alebo predpisoch platných pre prevádzkovateľa údajov (napr. obdobie zákonnej archivácie).

Ak účel, kvôli ktorému sa osobné údaje archivovali, prestane existovať alebo ak vyprší obdobie zákonnej archivácie, osobné údaje sa automaticky a v súlade s platnými právnymi predpismi zablokujú alebo odstránia.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY, KTOREJ OSOBNÉ ÚDAJE SA SPRACOVÁVAJÚ

V zmysle GDPR máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

  • PRÁVO NA PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, má právo kedykoľvek požiadať a dostať informácie od prevádzkovateľa o tom, aké osobné údaje o nej archivuje a tiež kópiu týchto údajov. Ak sa právo na prístup k informáciám uplatňuje voči prevádzkovateľovi v neúnosnej miere, ALAS ako prevádzkovateľ môže za poskytnutie informácií dotknutej osobe požadovať zaplatenie poplatku za administratívne náklady.

  • PRÁVO NA OPRAVU (čl. 16 GDPR)

Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o bezodkladnú opravu svojich nesprávnych osobných údajov.

  • PRÁVO NA ODSTRÁNENIE (PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ podľa čl. 17 GDPR)

Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o okamžité odstránenie svojich osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú  potrebné na účely, na aké boli zozbierané alebo inak spracovávané a ak takéto odstránenie neodporuje platným právnym predpisom. Ak dotknutá osoba požiada o odstránenie svojich údajov, ALAS preverí spomínané platné právne predpisy a dotknutú osobu informuje.

  • PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (čl. 18 GDPR)

Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o obmedzenie rozsahu spracovania osobných údajov.

  • PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV (čl. 20 GDPR)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje inej osobe bez toho, aby jej prevádzkovateľ bránil.

  • PRÁVO NAMIETAŤ (čl. 21 GDPR)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Výnimka: osobné údaje, ktoré sa spracovávajú vo verejnom záujme alebo pri plnení služobných povinností. Ak ALAS spracováva osobné údaje na účely prevádzkovania adresných reklamných zásielok (tzv. direct mail), dotknutá osoba má právo kedykoľvek voči takémuto spracovaniu svojich údajov namietať. Platí to tiež pre profilovanie súvisiace s prevádzkovaním adresných reklamných zásielok.

  • PRÁVO ODOPRIEŤ SÚHLAS (čl. 7 GDPR)

Akákoľvek dotknutá osoba, ktorej údaje sa spracovávajú, má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  • PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ (čl. 77 GDPR)

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s  nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) alebo boli iným spôsobom dotknuté jej práva na ochranu osobných údajov, môže sa v súlade s čl. 77 GDPR obrátiť na dozorný orgán.

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava

  • UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

S otázkami o ochrane údajov a uplatňovaní práv v tejto súvislosti nás môžete kontaktovať na:

ALAS SLOVAKIA s.r.o.

*Priložte kópiu oficiálnej identifikačnej karty alebo pasu.
Výslovne upozorňujeme, že bez doloženia totožnosti nemôžeme riešiť otázky súvisiace s uplatňovaním práv dotknutej osoby.

7. POUŽÍVANIE COOKIES

„Súbory cookie“ sú malé súbory, ktoré ALAS umožňujú uchovávať vo vašom počítači alebo digitálnom zariadení špecifické informácie týkajúce sa vás ako používateľa počas návštev našich webových stránok. Webová stránka používa alebo nastavuje súbory cookie. Súbory cookie pomáhajú stanoviť frekvenciu používania a počet používateľov internetových stránok, ale aj personalizovať ponuky tak, aby boli pre vás čo najefektívnejšie a najprínosnejšie. Súbory cookie sa používajú na zber identifikačných údajov a údajov o používaní, ktoré neumožňujú osobne identifikovať používateľa.

Využitie našej ponuky je možné aj bez prijatia súborov cookie, ale odmietnutie ich prijatia môže obmedziť rozsah ponúk.

Pri používaní a nastavovaní súborov cookie, ktoré obsahujú osobné údaje alebo sa dotýkajú súkromia si ALAS od vás vždy vopred vypýta váš súhlas. Pokračovaním v používaní našej webovej stránky pre získanie informácií o účeloch, na aké sa súbory cookie využívajú, a cez vyhlásenie o súboroch cookie poskytujete svoj súhlas s nastavením súborov cookie.

Ochrana osobných údajov je dôležitým príspevkom ku spokojnosti zákazníkov. Preto máte možnosť vypnúť uchovávanie súborov cookie vo vašom prehliadači, obmedziť uchovávanie na konkrétne webové stránky alebo nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o zaslaných súboroch cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať zo svojho pevného disku. Upozorňujeme, že v takom prípade vám bude k dispozícii stránka a možnosti používania len v obmedzenom rozsahu.

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

8. Oznámenie o ochrane osobných údajov

„Táto webová stránka používa webovú analytickú službu Google Analytics spoločnosti Google Inc. („Google“) . Google Analytics používa súbory cookie – textové súbory ukladané do vášho počítača, ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie webovej stránky. Informácie o vašom používaní webovej stránky generované súbormi cookie (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Google v USA, kde sa uchovávajú. Google využíva tieto informácie na analyzovanie našej webovej stránky, zostavovanie správ pre prevádzkovateľa webovej stránky o aktivitách na webovej stránke a poskytovanie doplnkových služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu.  Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, a to v situáciách vyplývajúcich zo zákona alebo v rozsahu, v akom tretie strany tieto údaje spracovávajú v mene Google. Google nebude za žiadnych okolnosti spájať vašu IP adresu s inými dátami Google. Inštalácií súborov cookie môžete zabrániť nastavením softvéru vášho prehliadača, musíme vás však upozorniť, že to môže obmedziť fungovanie webovej stránky a nemusia vám byť k dispozícii všetky jej funkcie. Používaním webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním údajov spomínaného druhu a rozsahu, ktoré Google o vás zozbiera, na vopred stanovené účely.

Ak služba webovej reklamy Google AdSense spoločnosti Google Inc., USA („Google“) zobrazuje na tejto stránke reklamy, váš prehliadač môže ukladať súbory cookie zasielané Google Inc. alebo treťou stranou. Informácie uložené v súbore cookie Google Inc. alebo treťou stranou sa môžu zaznamenávať, zbierať a analyzovať. Google AdSense používa na zber informácií aj tzv. „webové signály“ (malé neviditeľné grafiky), ktoré umožňujú zaznamenávať, zbierať a analyzovať základné činnosti ako napr. počet návštevníkov webovej stránky. Informácie o vašom používaní webovej stránky generované súbormi cookie (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Google v USA, kde sa uchovávajú. Google používa tieto informácie na analýzu vášho používateľského správania v súvislosti s reklamami AdSense. Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, a to v situáciách vyplývajúcich zo zákona alebo v rozsahu, v akom tretie strany tieto údaje spracovávajú v mene Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s inými dátami Google. Môžete zablokovať ukladanie súborov cookie na váš pevný disk a zobrazovanie webových signálov. Ak tak chcete urobiť, v nastaveniach svojho prehliadača označte „Neprijímať súbory cookie“ (v prehliadači Internet Explorer v Nastavenia/ Zobraziť rozšírené nastavenia /Súbory cookie, v prehliadači Firefox v Nástroje/ Možnosti/ Ochrana osobných údajov/ História „Neprijímať súbory cookie zo stránok“ a „Prijímať súbory cookie tretích strán“).